top of page

Nhóm & Sự kiện

Luôn cập nhật với các nhóm của Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ Penrith như Hội thảo về Yoga hoặc Sức khỏe và các sự kiện như lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ.

Chúng tôi mong muốn cung cấp nhiều nhóm, hội thảo và hội thảo hơn nữa vào năm 2022.

Follow us on social media for direct updates

  • Instagram
  • Facebook

Current Groups

Previous Groups & Events

bottom of page