top of page

Dịch vụ tư vấn

TUES - FRI

Các chương trình hỗ trợ phụ nữ và những người đa dạng về giới tính trên 18 tuổi ở khu vực Penrith, những người có nhu cầu được hỗ trợ về sức khỏe tâm thần. 

CÁCH CHÚNG TÔI TRỢ GIÚP

Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ Penrith cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần có thể tiếp cận và giá cả phải chăng dưới hình thức các buổi tư vấn và các nhóm trị liệu được thông báo về chấn thương.

Chúng tôi coi khách hàng như những chuyên gia trong cuộc sống của chính họ và coi trọng những trải nghiệm trong quá khứ và hiện tại của cá nhân khách hàng. Với việc cung cấp một môi trường chân chính, chấp nhận và đồng cảm, chúng tôi hy vọng khách hàng có thể khai thác các nguồn lực, năng lực, niềm tin, giá trị và khả năng to lớn của chính họ để tự hiểu nhằm xây dựng lại cảm giác kiểm soát và trao quyền trong cuộc sống của họ.

Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ Penrith cung cấp các dịch vụ hỗ trợ Tư vấn Tổng quát và Khủng hoảng / Chấn thương toàn diện, được thông báo về chấn thương và lấy khách hàng làm trung tâm để nâng cao sức khỏe tinh thần và cảm xúc của phụ nữ.
 

Tư vấn tại Trung tâm giả định một khuôn khổ dựa trên thế mạnh dựa trên sự hiểu biết và phản ứng với tác động của chấn thương, nhấn mạnh sự an toàn về thể chất, tâm lý và tình cảm.

Trong đại dịch COVID-19, chúng tôi đang cung cấp dịch vụ tư vấn qua điện thoại và video. Chúng tôi dự định sẽ tiếp tục các dịch vụ mặt đối mặt ngay sau khi nó an toàn cho tất cả mọi người.

For more information or to book:

76F32A3FE79F438A992CADE7DFAC6F32.png

About Alana:

Alana is a massage therapist, facial reflexologist & colour empowerment facilitator whose passion lies in a hands on approach.

Alana found therapies that light her up & those are the ones that she shares with her clients. A massage therapist for over 10 years, Alana says she is a merely a participant or facilitator in her clients healing journeys, as they are the true healers & she feels honoured to witness & hold space for them.

IMG_9829.jpg

About Mel:

Relax, rejuvenate, and restore with a soothing massage session with Mel that is tailored just for you.

 

Mel has been a massage therapist for 10 years, she specialises in Aromatherapy, Relaxation, Pregnancy, Facial Massage, Scalp Massages & Reflexology. Mel has been know for her magic hands (touch of an angel) when it comes to her massages.  

Facial Massage:

30 divine minutes, solely focused on the mirror of our soul – the face. Using a combination of Gua Sha, Facial reflexology & massage. The Benefits may include reduced dark circles & puffy eyes, reduced facial /jaw tension, reduced wrinkles, brighter healthier looking skin, reduced headaches, reduced stress.

Remedial Massage:

Firm pressure to relieve tight or sore muscles. Focusing on specific issues or pain using deep tissue massage & trigger points. Leave feeling relaxed & loose.

Relaxation Massage:

Gentle to medium pressure, slowing down to mind & allowing the body to relax. Slow & nurturing, leave feeling warm, rejuvenated & relaxed.

facial
relaxation
remedial

Stress reduction

Reduce stress and anxiety by relaxing the body and calming the mind.

Pain relief

Reduce pain and discomfort in the body, including headaches, back pain, menstrual cramps, joint pain or assist with injury pain.

Improved circulation

Improve circulation by increasing blood flow and reducing inflammation.

Improved sleep

Promote relaxation, reduce pain, and ease muscle tension, which can help you fall asleep faster and enjoy a deeper, more restful sleep.

Website_image_CalltoAction.png

Women’s Health Centres are in danger of having to close their doors or significantly reduce services due to decades of under investment by the New South Wales Government.
 

We need your help to survive. NSW politicians must show their commitment to gender equality by committing to adequately funding Women’s Health Centres across the state.

Follow our Socials

Keep up to date with the mission and share your thoughts using #fundwomenshealthnsw

Email your MP

Let your local MP know that you value the Women's Health Centre in your region.

letter.png
shareonline.png
bottom of page