top of page

Ở nhà để lại bạo lực

Bạo lực Bỏ nhà ra đi (SHLV) là một chương trình chuyên biệt về bạo lực gia đình nhằm ngăn chặn thân chủ trở thành người vô gia cư. Mô hình dịch vụ SHLV dựa trên quản lý trường hợp chuyên sâu, dài hạn, dựa trên nhu cầu và tích hợp với các cơ quan chính sau

• NSW Police - Local Area Commands, • Attorney General’s Department - Local Courts • Legal Aid NSW - Women’s Domestic Violence Court Advocacy Services • NGO agencies such as Aboriginal Medical Services • NSW Health - Area Health Services • Housing NSW – local Housing NSW office • Community Services - Community Service Centres

CHÚNG TÔI GIÚP ĐỠ AI

Các chương trình hỗ trợ phụ nữ trên 18 tuổi đã ly thân với bạn tình hoặc thành viên gia đình bạo lực và chọn ở lại nhà riêng của họ. Điều này cũng bao gồm những phụ nữ bị lạm dụng liên tục sau khi ly thân. Con của những phụ nữ này cũng được hỗ trợ bởi chương trình. Chương trình hướng đến những phụ nữ chọn ở lại ngôi nhà của gia đình hoặc một ngôi nhà khác mà họ lựa chọn.

CÁCH CHÚNG TÔI TRỢ GIÚP

Các dịch vụ SHLV cung cấp khả năng gây chết người và đánh giá rủi ro toàn diện cho phụ nữ (và con cái của họ) bị ảnh hưởng bởi bạo lực gia đình. Lập kế hoạch an toàn SHLV và các chiến lược quản lý trường hợp hỗ trợ quá trình cho phép thân chủ tách biệt khỏi đối tác bạo lực bằng cách giải quyết các rào cản phổ biến để rời bỏ các mối quan hệ bạo lực như:

Crisis Support Lines

Police

In need of emergency support dial 000

Women's Domestic Violence Legal Advice Line

(02) 8745 6999
or Free Call: 1800 810 784

Rape Crisis Centre

(02) 9819 6565
or Free Call: 1800 424 017

Family and Community Services 24 Hour Domestic Violence Line

1800 656 463

Website_image_CalltoAction.png

Women’s Health Centres are in danger of having to close their doors or significantly reduce services due to decades of under investment by the New South Wales Government.
 

We need your help to survive. NSW politicians must show their commitment to gender equality by committing to adequately funding Women’s Health Centres across the state.

Follow our Socials

Keep up to date with the mission and share your thoughts using #fundwomenshealthnsw

Email your MP

Let your local MP know that you value the Women's Health Centre in your region.

letter.png
shareonline.png
bottom of page