top of page

Become a PWHC Member

Dịch vụ tư vấn

Image by Vonecia Carswell

Trung tâm Sức khỏe Phụ nữ Penrith cung cấp hỗ trợ sức khỏe tâm thần có thể tiếp cận và giá cả phải chăng dưới hình thức các buổi tư vấn và các nhóm trị liệu được thông báo về chấn thương.

Chúng tôi coi khách hàng như những chuyên gia trong cuộc sống của chính họ và coi trọng những trải nghiệm trong quá khứ và hiện tại của cá nhân khách hàng. Với việc cung cấp một môi trường chân chính, chấp nhận và đồng cảm, chúng tôi hy vọng khách hàng có thể khai thác các nguồn lực, năng lực, niềm tin, giá trị và khả năng to lớn của chính họ để tự hiểu nhằm xây dựng lại cảm giác kiểm soát và trao quyền trong cuộc sống của họ.

Please contact PWHC reception for any further information, or to organise membership signatories

bottom of page